Tillbaka till spiritualitet


OM FRANCISKANSK SPIRITUALITET:

ENKELHETEN

Under hela sitt liv strävade Franciskus till enkelhet i livsföringen men också till en tankens och ordens enkelhet. I den helige Franciskus’ testamente heter det att ”liksom Herren har ingivit mig att enkelt och rent utsäga och nedskriva regeln och dessa ord, lika enkelt och utan förklaring skall ni förstå dem och i helig tacksamhet hålla dem ända till livets slut” (Test.4).

Enkelheten har länge i vår kultur haft en nedsättande klang. Men nu börjar man tröttna på allt det invecklade och komplicerade. Ändå har den andliga enfalden jämställts med kritiklös blåögdhet. Den som är godtrogen, blir lurad, utnyttjad och lämnad hjälplös. En sådan enkelhetens underkastelsetaktik är främmande för Franciskus. Det är inte på grund av svaghet eller bristande verklighetsförankring han pläderar för enkelhet. Det frivilliga avståndstagandet är uttryck för andens fattigdom, som innebär att man inte ”tar illa vid sig och genast blir upprörd över ett enda ord, som förefaller att såra ens eget jag eller över något som tas ifrån en” (ur förmaningsord, Förm.14). Den sanna enkelheten sitter djupt rotad i den kristna människans innersta och kommer till uttryck som en suverän obundenhet av människors åsikter och bedömningar eller domar. Allt kommer an på hängivenheten och bundenheten till Kristus, som är Guds vishet.

Hotet mot andlig enkelhet kommer från många håll. Egentligen kan allt som leder oss bort från den villkorslösa efterföljelsen i Kristi spår, vara ett hinder för den andliga enkelheten. Lärda studier behöcver inte i och för sig vara destruktiva för enkelheten. Också hos de lärda kan man finna en obetingad tillit till förbehållslöst barnaskap. Kristen tro är så enkel att endast ett barn kan ta det till sig och så komplicerat att inte ens ett människoliv räcker till för att pejla djupen i Guds vishet. Därför skriver Franciskus till biskop Antonius att han ”skall föreläsa den heliga teologin för bröderna, men bara på det villkoret, att du inte under studiet av denna utsläcker bönens och hängivelsens ande…” (Br.Ant.).


Tillbaka till spiritualitet