Ram
Menyram
Menyram Hem
CV
Intressen
Spiritualitet
Pilgrimsvandring
Diakoni-yrkeshögskolan
Publikationer och tal
Menyram
Menyram

Curriculum VitaeStefan Djupsjöbacka

Stefan Djupsjöbacka

Kaplansvägen 88
04130 Sibbo
(09) 239 1300, 050-569 4471
stefan@djupsjobacka.com

YRKESLIVSERFARENHET

01.01.1997 - Nuvarande
DIAKONI-YRKESHÖGSKOLAN
Lektor vid enheten i Helsingfors
 • Undervisning: diakonal teologi, etik, systematisk teologi, kontextuell teologi, själavård, spiritualitet
 • Tutor, handledning av examensarbeten
 • Forskningsprojekt och projekt gällande samarbete mellan utbildning och arbetsliv
 • Strategi och pedagogisk utveckling


01.10.1995 - 31.12.1996
STIFTSRÅDET I BORGÅ STIFT
Tf utbildningssekreterare
 • Ansvarig för planering och koordinering av personalutbildningen för anställda i församlingarna i Borgå stift
 • Föreläsare vid ett flertal kurser
 • Utveckling av personalutbildningsprofilen
 • Tjänstledig från ordinarie kaplanstjänst för att bestrida vikariatet


01.08.1981 - 31.12.1996
SIBBO SVENSKA FÖRSAMLING
Kaplan
 • Gudstjänster, förrättningar
 • Ansvarig för planering och genomförandet av konfirmandarbetet under hela tjänstetiden
 • Ansvarig för bibelgrupper och studiegrupper


01.09.1979 - 31.07.1981
ESBO SVENSKA FÖRSAMLING
Ex officio adjunkt
 • Gudstjänster, förrättningar
 • Ansvarig för konfirmandarbetet
 • Ansvarig för ungdomsarbetet
 • Distrikspräst i Esboviken och Sökö


04.06.1978 - 31.08.1979
SIBBO SVENSKA FÖRSAMLING
Extra ordinarie adjunkt och tf kaplan
 • Gudstjänster, förrättningar
 • Konfirmand- och ungdomsarbete
 • Förordnad att tjänstgöra som skolungdomssekreterare i Borgå domprosteri


UTBILDNING

28.02.2005
Teologie doktorsexamen
Åbo Akademi, Åbo
Pressmeddelande

11.05.2001
Pedagogiska studier för lärarbehörighet (35 sv)
Helia, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Helsingfors

13.12.1995
Teologie licentiatexamen
Åbo Akademi, Åbo

22.05.1978
Teologie kandidatexamen
Helsingfors Universitet, Helsingfors

02.10.1975
Filosofie kandidatexamen
Helsingfors Universitet, Helsingfors

31.05.1968
Studentexamen
Borgå LyceumFÖRTROENDEUPPDRAG

Under 1970-talet ordförande för Förbundet Kristen Skolungdom r.f. (FKS) och Svenska Studenters Kristliga Förening r.f. (SSKF). Under senare hälften av 1990-talet ordförande för Föreningen Hem och Skola vid Kyrkoby skola r.f. i Sibbo. Under 1980-talet prästombud vid stiftsmötet. Sedan början av 1990-talet ordförande för Franciskus-Sällskapet i Finland r.f.


PUBLIKATIONER

1990 Tro trots(ande) vetande. Ur Kohti uutta todellisuuskäsitystä. Juhlakirja professori K.V.Laurikaisen 75-vuotispäivänä. Helsinki: Yliopistopaino, s.166-173.
1991 Dubbelexponering : om tro i dataåldern : avhandling utarbetad för synodalmötet i Borgå stift den 3-5 september 1991 / Stefan Djupsjöbacka, Ann-Britt Hedman ; [teckningar och bildtexter: Fjalar Lundell] ; [fotografier: Hans Paul]
1991 Evoluutio, mutaatiot, teologia. Anförande vid Evoluutioseminaari 10-11.5.1991. Report Series. Internal Report 19.9.1991. Research Institute for High Energy Physics. Helsinki, s.51-59.
1995 Mening och helhet. Några huvudlinjer i den tyska dialogen mellan evangeliska teologer och atomfysiker under åren 1949-1968. Opublicerad licentiatavhandling i teologisk etik med religionsfilosofi. Åbo Akademi.
2004 VALINTA KOKEESSA. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan opiskelijavalintakokeiden kehittämishanke vuosina 2002 – 2003. Kartoitusraportti. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B 22
http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=11091

2005 Dialogue in the Crisis of Representation. Realism and Antirealism in the Context of the Conversation between Theologians and Quantum Physicists in Göttingen 1949-1961. Åbo Akademi University Press.
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/4159/TMP.objres.16.pdf?sequence=1

2006 Mitä koulutuksen jälkeen? : Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työelämään sijoittuminen ja saadun koulutuksen arviointi. DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA D Työpapereita 40.
http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=14806

2006 Globaliseringen – den stora världens eko i den lilla. Ur Karl-Johan Hansson & May Wikström (red.): Utmaningen. Festskrift till biskop Erik Vikström. Helsingfors: Fontana Media, s. 137-145.


INTRESSEN

Konst och litteratur i alla dess former, speciellt relevans för livsåskådning. Utövar aktivt musik och körsång.


SPRÅKKUNSKAPER

Finska: flytande i tal och skrift
Engelska: flytande i tal och skrift
Tyska: läser och förstår, talar behjälpligtRam